มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19